Przez ostatnią dekadę nastąpił wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w strategiach i sprawozdawczości firm w regionie. Stanowią one istotny element zarządzania, budowy transparentności i wzmocnienia relacji z otoczeniem firm takich jak: PKN ORLEN, Grupa Lotos, Grupa KGHM, CEZ, MOL, Bank Zachodni WBK, Plzensky, Grupa Adamed.

W badaniu, które firma Deloitte przeprowadziła w 2016 r. na pięciuset największych firmach Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500), ponad jedna piąta firm – 117 – zadeklarowała, że raportuje dane niefinansowe, co stanowi 8 proc. wzrost w porównaniu do 2015 r. Najwięcej takich raportów jest przygotowywanych w Polsce (30), Czechach (29) i na Węgrzech (13). Co ważne, większość z nich jest zgodna z najbardziej znanymi międzynarodowymi wytycznymi raportowania niefinansowego GRI (50) oraz raportowania zintegrowanego IIRC (31). Najczęściej raporty niefinansowe publikują firmy z branży energetycznej (36 proc.), dóbr konsumpcyjnych i transportu (22 proc.) oraz wyrobów przemysłowych (22 proc.).

Transparentność w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest jednak nadal wyzwaniem dla biznesu. Sytuacja ta powinna się zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat, ponieważ w 2017 r. wejdzie w życie unijna dyrektywa 2014/05/EU, która w samej Polsce zobowiąże blisko 300 podmiotów, w tym banków, funduszy inwestycyjnych oraz dużych spółek giełdowych do ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Polscy liderzy raportowania niefinansowanego pytani o wynikające z tego korzyści podczas wrześniowej konferencji „Skuteczne budowanie wartości spółek. Jak maksymalizować korzyści z nadchodzących zmian prawa w zakresie sprawozdawczości niefinansowej” zorganizowanej przez Deloitte wspólnie z Bankiem Światowym, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Ministerstwem Finansów wskazywali na:

  • wzmocnienie transparentności, wiarygodności i reputacji;
  • zwiększenie możliwości uzyskania dofinansowania od inwestorów;
  • wzmocnienie relacji z kluczowymi z interesariuszami;
  • wzmocnienie strategicznego planowania i wewnętrznych systemów zarządzania;
  • wzmocnienie systemów zarządzania, w tym również ryzykiem społecznym i środowiskowym.

Polskie firmy na pewno mają skąd czerpać inspirację i doświadczenia w zakresie sprawozdawczości niefinansowej. Pytanie, czy przekują to w szansę i tym samym, czy staną się przykładem nie tylko na arenie Europy Środkowej, ale i w całej Unii Europejskiej” – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

A punktów do zdobycia przewagi konkurencyjnej jest kilka. Wg MIT Sloan Management Review, trendy globalne wskazują, że 75% zarządzających globalnymi funduszami inwestycyjnymi, podejmując decyzje inwestycyjne, uwzględnia w swoich analizach wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tymczasem wiele firm wciąż nie ujawnia danych niefinansowych lub nie robi tego w sposób kompletny. 78% inwestorów uważa, że poziom ujawniania danych niefinansowych jest niewystarczający, a 93% twierdzi, że dane ujawniane przez firmy są nieistotne i niekonkretne. Jednocześnie 40% globalnych liderów raportowania za największą szansę 2017 r. wskazuje zdefiniowanie i zaprezentowanie wartości płynących ze zrównoważonego rozwoju. Firmy coraz częściej, również na rynku polskim, koncentrują się na zdefiniowaniu czynników, które z perspektywy kapitałów finansowych i niefinansowych wpłyną na wartość generowaną przez biznes teraz i w przyszłości. Większą odpowiedzialność za prowadzenie procesów raportowania podejmują zespoły z obszaru relacji inwestorskich, sprawozdawczości finansowej, strategii, czy audytu wewnętrznego, niż CSR, marketingu i komunikacji, HR czy środowiska. Odnosząc się do celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs), przedsiębiorstwa starają się lepiej zrozumieć swój wpływ i rolę w gospodarce. Niewątpliwie na sprawozdawczość niefinansową i zintegrowaną w najbliższych latach wpłynie również nowy standard GRI GSSB oraz zmiany regulacyjne, które kładą większy nacisk na prawa człowieka, łańcuch dostaw i przejrzystość podatkową.

Maria Ibisz, Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko opublikowanej 17.11.2016