O realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) rozmawiamy z Peterem Bakkerem Prezydentem Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) są obecnie stałym elementem większości wielostronnych inicjatyw na całym świecie. Jednak dla postronnego obserwatora (konsumenta lub innego interesariusza) cele te mogą wydawać się skomplikowane, a ich wprowadzenie w życie być przedsięwzięciem na granicy science fiction. W jaki sposób możemy włączać możliwie największą liczbę interesariuszy w realizację SDGs? Jakie są Pana doświadczenia dotyczące tworzenia warunków do realizacji tego typu, ambitnych programów?

Peter Bakker: Ciągły dialog i współpraca między różnymi stronami to elementy niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Powszechne zrozumienie wyzwań stojących przed każdą z grup interesariuszy może znacząco ułatwić stworzenie wspólnej narracji i implementację.

Gdybym miał mówić o celach zrównoważonego rozwoju widzianych z perspektywy biznesowej, dla większości firm 17 punktów to zdecydowanie zbyt wiele. W zależności od sektora, położenia geograficznego, łańcucha wartości i strategicznych priorytetów przedsiębiorstwa, każdy z SDGs będzie miał inne znaczenie. Każda firma musi więc określić i nadać znaczenie celom, które są najbardziej istotne z punktu widzenia jej działalności, i skupić się na tych obszarach.

Aby wesprzeć sektor przedsiębiorstw w tym procesie, stowarzyszenie WBCSD nawiązało współpracę z ONZ w ramach inicjatywy Global Compact, a także współpracę z organizacją GRI, aby opracować wytyczne dla biznesu w zakresie realizacji SDGs. Można w nich znaleźć wskazówki podpowiadające w jaki sposób przedsiębiorstwo może dostosować swoją strategię do SDGs oraz w jaki sposób może zmierzyć i kontrolować swój wkład w ich realizację. Przewodnik wyjaśnia w jaki sposób SDGs wpływają na działalność biznesową i proponuje narzędzia służące włączeniu zrównoważonego rozwoju w podstawy strategii biznesowej firmy.

Wszyscy interesariusze mają swój udział w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Musimy wspólnie pracować i budować silne partnerstwa, aby przyspieszyć tempo przejścia do zrównoważonej gospodarki. Stowarzyszenie WBCSD będzie nadal wykorzystywać świadome przywództwo i potęgę współpracy, aby wspierać wielostronny dialog będący środkiem do upowszechnienia zrównoważonych rozwiązań. Tylko wspólne wypracowywanie i stosowanie rozwiązań i norm oraz tworzenie ram polityki pozwoli osiągnąć wpływ na taką skalę, jaka jest pilnie potrzebna.

Proszę przybliżyć nam działania Światowej Komisji ds. Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (ang. Global Commission on Business and Sustainable Development; GCBSD) — jakie są jej cele i plany? Czy potrzebujemy kolejnych organizacji, obok już działających ONZ, WBCSD itp.?

P.B.: Światowa Komisja ds. Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju mobilizuje kluczowe podmioty, aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Nawiązanie współpracy w ramach inicjatywy ONZ Global Compact i z WBCSD oraz innymi kluczowymi organizacjami reprezentowanymi przez naszych komisarzy pokazuje, że różnego typu przedsięwzięcia stoją za jednym, istotnym dla biznesu wyzwaniem zrównoważonego rozwoju. Ostateczny cel Komisji, jej właściwa misja, to zainicjowanie prowadzonego przez biznes ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju, który stanie się zarzewiem zmian gospodarczych i społecznych. Planujemy więc opublikować serię artykułów i raport prezentujący dobrze udokumentowany przypadek działania biznesowego opartego o zasady zrównoważonego rozwoju, które przyczyniło się do osiągnięcia SDGs zapisanych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030. Nasza argumentacja dotyczyć będzie takich kluczowych kwestii, jak finansowanie długoterminowe i mieszane, innowacyjne modele biznesu, rola działalności gospodarczej w państwach słabych lub niestabilnych, rola przedsiębiorstw w działaniach na rzecz równości płci, zaangażowanie biznesu i administracji oraz nowa umowa społeczna miedzy rządem, przedsiębiorcami i społeczeństwem. W kolejnym kroku planujemy dotarcie z tym pakietem informacji do jak najszerszej grupy odbiorców w sektorze prywatnym, aby uzyskać efekt zmiany sposobu myślenia i przejścia od tradycyjnego modelu działania biznesowego do postrzegania działalności gospodarczej jako katalizatora zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nie ulega wątpliwości, że realizacja SDGs wymaga nie tylko dobrej woli ze strony różnych podmiotów, ale także zaangażowania kapitału. Jakiego typu mechanizmy finansowe mogą być wykorzystywane do wspierania SDGs i w jaki sposób GCBSD wnosi wkład w wypracowanie trwałego „modelu biznesowego”??

P.B.: Światowa Komisja ds. Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju będzie analizować szereg mechanizmów wsparcia SDGs, takich jak finansowanie publiczno-prywatne, systemy podatkowe, innowacyjne źródła finansowania, a także zarządzanie, przejrzystość i politykę zapewniające skuteczność mechanizmów dostarczania i zarządzania. W oparciu o nie oczekujemy wywiązania się szerokiej dyskusji o nowej umowie społecznej miedzy sektorem prywatnym, administracją rządową i społeczeństwem, mającej na celu stworzenie sprzyjających warunków do kontynuowania zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia SDGs. Dobre praktyki zawarte w raporcie Komisji pomogą zilustrować, w jaki sposób MŚP mogą tworzyć innowacyjne modele biznesowe w różnych sektorach, aby tworzyć wartość dla udziałowców i przyczynić się do rozwoju gospodarek charakteryzujących się włączeniem społecznym. Należy zauważyć, że prace Komisji przypadają na okres niskich stóp procentowych w skali globalnej, co ułatwia sektorowi prywatnemu pozyskiwanie środków na finansowanie innowacji i wdrażanie celowych modeli biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju.

Podczas lektury udzielonych przez Pana wywiadów zdumiał mnie entuzjazm z jakim podchodzi Pan do wizji zrównoważonej przyszłości. Z czego wynika ten optymizm i jakie widzi Pan główne wyzwania na następnych 5 lat w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju wśród liderów biznesu?

P.B.: W 2015 roku świat był świadkiem niewiarygodnego przyspieszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dwa długie procesy polityczne zostały zakończone sukcesem. We wrześniu cele zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez światowych liderów. Podczas konferencji COP21 w Paryżu przyjęte zostało historyczne porozumienie paryskie, które nadało tempo i kierunek działaniom na rzecz osiągnięcia SDGs. Po raz pierwszy świat przyjął kompleksową agendę na rzecz walki z ubóstwem, wspierania pokoju, zrównoważonego wzrostu konsumpcji paliw i ochrony środowiska. Jest to początek procesu, którego nie da się powstrzymać, prowadzącego do przejścia w kierunku czystej i dobrze prosperującej gospodarki będącej obietnicą dobrobytu dla wszystkich. Ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Żaden z SDGs nie zostanie osiągnięty, jeśli nie zostaną podjęte śmiałe działania na rzecz klimatu. Musimy w znaczący sposób przebudować nasze gospodarki i społeczeństwa na całym świecie, aby w drugiej połowie obecnego stulecia ograniczyć globalne ocieplenie do wartości poniżej 2°C i osiągnąć zerowy poziom emisji. Porozumienie paryskie jest tylko pierwszym krokiem. Musimy być bardziej ambitni, stawiać sobie trudniejsze cele i monitorować ich realizację w oparciu o jasne zasady. Wszyscy interesariusze muszą wywiązywać się z podjętych zobowiązań i informować o osiąganych postępach.

Solidne i stabilne ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w połączeniu z eliminacją dopłat do paliw kopalnych to także niezbędne warunki wstępne udanej transformacji. Pobieranie opłat za emisję dwutlenku węgla może opierać się o szereg instrumentów zależących od specyfiki danego kraju i branży. Pomoże to wyzwolić potencjał innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych oraz przyspieszyć tempo i zakres inwestycji w te technologie, a co za tym idzie zwiększyć możliwości wyboru w zakresie konsumpcji energii, oferując zachęty w wysokości bilionów dolarów przeznaczanych na inwestycje odporne na zmiany klimatu. Aby przygotować się na skalę wyzwań, przed jakimi stoimy, potrzebujemy więcej zaangażowanych przedsiębiorstw, które podejmują konkretne działania. Jak wspomniałem wcześniej, zrównoważony rozwój musi stanowić integralną część strategii przedsiębiorstwa i systemów zarządzania wydajnością. Wizja wydajności opartej na połączeniu gospodarczego i społecznego oddziaływania przedsiębiorstwa z jego wynikiem finansowym będzie dla inwestorów wskazówką do lokowania zasobów i zachęci kolejne firmy do prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności.

W ostatecznym rozrachunku przyspieszy to przejście do czystej, dobrze prosperującej gospodarki i zabezpieczy przyszłość naszej planety. Rok 2015 był rokiem zobowiązań, rok 2016 powinien być był rokiem rozpoczęcia działań. Tylko wtedy będziemy w stanie zbudować zrównoważony świat, którego tak pilnie potrzebujemy.

Rozmawiała Natalia Ćwik-Obrębowska

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko opublikowanej 17.11.2016