Jednym z nowoczesnych narzędzi filantropii biznesu są fundacje korporacyjne. Dzięki nim firmy zaangażowane społecznie mogą efektywniej wpływać na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Coraz więcej polskich firm zakłada własne fundacje. Zajmują się one najczęściej edukacją dzieci i młodzieży, ochroną zdrowia czy pomocą niepełnosprawnym. Często współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi, przyznając im granty i zawiązują partnerstwa. Z badań i codziennej współpracy Forum Darczyńców z fundacjami korporacyjnymi wynika, że jest to narzędzie pozwalające na profesjonalizację działalności filantropijnej biznesu.

Na całym świecie obowiązuje szereg różnych definicji fundacji korporacyjnej, ale jej podstawowym wyróżnikiem jest fundator-firma oraz działalność społeczna nie przynosząca zysku. W Polsce obecnie mamy ok. 100 aktywnych fundacji założonych przez firmy i liczba ta wciąż rośnie. Jednak to że firma ma swoją fundację, jeszcze nie czyni z niej lepszej czy gorszej. Ważne jest, jak z tego narzędzia skorzysta i czy w swoich deklaracjach wytrwa w dłuższej perspektywie.

Forum Darczyńców, które od dziesięciu lat współpracuje z fundacjami korporacyjnymi, bada ich potencjał i sposób funkcjonowania, pyta również o motywacje fundatorów. Za jeden z głównych powodów zakładania fundacji, firmy podają chęć oddzielenia aktywności filantropijnej od biznesowej. To bardzo ważny powód, pokazujący, że firmy widzą potrzebę nadania swoim działaniom społecznym profesjonalnych ram, struktury, która pozwoli na planowanie poszczególnych projektów czy konkursów grantowych i określanie oczekiwanych rezultatów. Fundacja to odrębny podmiot prawny, z własnymi celami, wyspecjalizowanym zespołem, budżetem i strategią przygotowaną specjalnie dla pracy w wybranym obszarze społecznym. „Wyprowadzenie” filantropii z firmy korzystnie wpływa też na nią samą, gdyż pracownicy mogą się skupić na swoich właściwych zadaniach zamiast odpowiadać na płynące zewsząd prośby o wsparcie. Również rozdział finansowy fundacji od firmy jest elementem porządkującym: poprzez odrębną, przejrzystą sprawozdawczość wydatków na cele społeczne buduje się wiarygodność również fundatora.

Spośród 22 firm, które w zeszłym roku wzięły udział w konkursie „Liderzy Filantropii” 17 ma własne fundacje. Liderzy chwalą sobie to narzędzie zaangażowania społecznego także ze względów komunikacyjnych. Powołując i finansując swoją fundację, poprzez działalność niekomercyjną przedsiębiorstwo otwarcie wyraża ważne dla niego wartości. Oddzielając zaangażowanie społeczne od biznesu, fundacja może swobodnie budować partnerstwa z podmiotami pozarządowymi czy publicznymi i wspólnie pracować na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Fundacja staje się platformą spotkań i współpracy z otoczeniem przedsiębiorstwa, ale także narzędziem komunikacji do pracowników fundatora, którzy mogą zobaczyć w firmie organizację zaangażowaną w sprawy społeczne, pozabiznesowe. Dla pracowników jest to też bezpośredni sygnał, że i oni mogą realizować swoje potrzeby działania na rzecz innych, zrobienia bezinteresownie czegoś dla społeczeństwa. Filantropia wzmacnia wizerunek firmy, a przy tym pozwala na budowanie relacji opartych na wspólnych wartościach.

Fundacja korporacyjna to ogromny potencjał, ale też publicznie złożone zobowiązanie wobec społeczeństwa. Bardzo ważne jest więc, aby fundatorzy mieli przekonanie o wadze problemu, którym chcą, aby fundacja się zajęła oraz świadomość, że wiąże się to również z długofalowym zaangażowaniem finansowym firmy. Pomocne w planowaniu i zarządzaniu fundacją korporacyjną na pewno będą też standardy, nad którymi obecnie fundacje korporacyjne wspólnie pracują w ramach projektu zorganizowanego przez Forum Darczyńców. W toku dyskusji, wymiany opinii i doświadczeń, fundacje mogą się porównywać, uczyć od siebie i doskonalić swoje działania. Wspólne ustalenia pożądanych wzorców i procedur daje szansę, że za kilka lat polskie fundacje korporacyjne będą jeszcze sprawniejszym i bardziej profesjonalnym narzędziem zaangażowania społecznego firm.

Agata Tomaszewska
Koordynatorka projektu pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Forum Darczyńców w Polsce