W ostatni weekend września, podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju wyznaczona została nowa mapa rozwoju świata. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zaprezentowało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz powiązane z nimi 169 zadania doprecyzowujące założenia wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego czy ochrony środowiska.

Powszechność i Uniwersalizm

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) mają charakter uniwersalny. Wskazują powszechnie uznaną wizję rozwoju. Wizja zakłada, że do 2030 roku, dzięki wspólnym wysiłkom rządów, sektora prywatnego, świata nauki, organizacji pozarządowych i innych aktorów życia społecznego, świat stanie się bezpieczniejszy, wolny od nierówności, a Ziemia będzie miejscem przyjaznym do życia dla wszystkich ludzi. Cele a-priori traktują zasadę równości, tym samym wskazując, że w drodze do zrównoważonego rozwoju nikt nie powinien być pozostawiony w tyle, zapomniany i wykluczony. Nie tylko każde Państwo, ale każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z roli jaką odgrywa w realizacji globalnej wizji.

Czy można wyznaczyć wspólne cele dla 194 państw świata?

Od początku, czyli od konferencji w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 roku (United Nations Conference on Sustainable Development – RIO+20), Organizacja Narodów Zjednoczonych postawiła sobie za cel, aby Cele Zrównoważonego Rozwoju uwzględniały potrzeby i aspiracje rozwojowe wszystkich państw świata. Specjalna grupa robocza (Open Working Group on Sustainable Development Goals) czuwała między innymi nad tym by zarówno kraje rozwijające się jak i te wysoko ekonomicznie rozwinięte odnalazły wyzwania dla swojego kraju i regionu.

Narody Zjednoczone dużo uwagi poświęciły kwestii solidarności społecznej i ekonomicznej. Z jednej strony wskazane zostały najistotniejsze wyzwania jakim powinien stawić czoła państwa rozwijające się. Z drugiej podkreślono, że kraje wysoko rozwinięte mają obowiązek wsparcia i współpracy z państwami położonymi w gorszej sytuacji społecznej, ekonomicznej czy politycznej. Zarówno Polska jak i pozostałe kraje „Globalnej Północy” powinny przeznaczać 0,7% Dochodu Narodowego Brutto na oficjalne programy pomocowe.

Mapa rozwojowa dla Polski i Krajów Wysoko Rozwiniętych

Skoro wyznaczono aż 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, to które z nich będą ważne z punktu widzenia dalszego rozwoju Polski? Które powinny być na celowniku zarówno rządu jak i innych instytucji i organizacji wpływających na rozwój naszego Państwa?

Ankieta przeprowadzona na zlecenie ONZ w krajach wysoko rozwiniętych wskazuje że 5 z 17 SDGs będzie traktowane w sposób priorytetowy, służąc do wyznaczania wewnętrznych celów państw na kolejne 15 lat:

Cel 13: Podjęcie pilnych działań zwalczających zmiany klimatyczne i ich skutki
Cel 7: Zapewnienie wszystkim dostępu do, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
Cel 12: Zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych wzorców produkcyjnych
Cel 14: Ochrona oceanów i mórz oraz wykorzystanie ich zasobów w sposób zrównoważony
Cel 10: Zmniejszenie nierówności w obrębie państwa i między państwami

Global Compact w Polsce a wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju

W trakcie prac nad wyznaczeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju, rolą United Nations Global Compact było uwzględnienie głosu biznesu w doprecyzowaniu poszczególnych Celów i Zadań. Wszelka zmiana na świecie, może się bowiem dokonać tylko wtedy, jeśli wszyscy aktorzy życia społecznego będą dążyć do tego samego celu.

Obecnie, po uchwaleniu ostatecznego brzmienia SDGs, rolą United Nations Global Compact, w tym sieci lokalnych Global Compact, obecnych w 160 państwach świata, jest koordynacja prac biznesu, nauki i administracji publicznej w celu możliwie pełnego wdrożenia SDGs. W Polsce powyższą rolę spełnia Global Compact w Polsce. Nasze działania wpisują się „SDG Compass”, publikację napisaną i wydaną dzięki ogromnej pracy wszystkich członków i partnerów United Nations Global Compact . Metodologia opracowana w ramach SDGs wiąże 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju z 10 zasadami UN Global Compact i tym samym wyznacza kierunek naszych działań na kolejne 15 lat. Wyzwań stojących przed Polską jest bardzo dużo. W imieniu swoim i całego zespołu Global Compact w Polsce zapraszam do włączenia się w te prace i wsparcie naszych wysiłków w osiągnięciu zamierzonego celu.

Monika Miłowska
Dyrektor ds. Komunikacji
Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce