Tworzenie nowych miejsc pracy i przywrócenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest dużym wyzwaniem, nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy nowych źródeł wzrostu. Musimy także i przede wszystkim lepiej wykorzystywać zasoby, którymi już dysponujemy.

Przemysł

Przemysł wpływa w znaczącym stopniu na poziom dobrobytu nowoczesnych społeczeństw. Powinniśmy ciągle inwestować w jego modernizację, uczynić go bardziej wydajnym i poprawić jego konkurencyjność. Przemysł tworzy aż 35 milionów miejsc pracy i finansuje 80% prywatnych badań na rzecz rozwoju w Europie. Jedno miejsce pracy w przemyśle wpływa na stworzenie dwóch miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki.

To dlatego modernizacja i podniesienie konkurencyjności europejskiego przemysłu należy do głównych priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Zagadnienia związane z przemysłem znajdują odzwierciedlenie we wszystkich nowych inicjatywach Komisji, począwszy od Unii Energetycznej czy idei tak zwanej ‚circular economy’, czyli podejścia polegającego na efektywnym wykorzystaniu zasobów, a kończąc na strategii jednolitego rynku, która zostanie przyjętą pod koniec października bieżącego roku.

Powinniśmy także poszukiwać rozwiązań, które zapewnią odpowiednią równowagę pomiędzy kwestiami środowiskowymi, a polityką przemysłową. Jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji, które tak bardzo potrzebne są dzisiaj w Unii Europejskiej. Ważne jest przede wszystkim wdrożenie strategii w dziedzinie zrównoważonego wzrostu w sposób, który zwiększa konkurencyjność przemysłu europejskiego.

Zagadnienia związane z modernizacją, rozwojem i podniesieniem konkurencyjności europejskiego przemysłu są stałym elementem agendy obecnej Komisji Europejskiej i przedmiotem ciągłych dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy Komisją Europejską, a Parlamentem Europejskim oraz Państwami Członkowskimi Wspólnoty.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Jednym z aspektów, które mogą przyczynić się do rozwoju bardziej zrównoważonej gospodarki w UE jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility). CSR stał się ważnym elementem strategii biznesowych wielu firm europejskich i ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w UE. Może przynieść realne korzyści dla firm w takich obszarach jak zarządzanie ryzykiem, oszczędności lub dostęp do kapitału. Zachęcamy przedsiębiorców, aby CSR stał się częścią ich strategii biznesowych, ale same działania powinny być prowadzone przez firmy, a organy publiczne powinny odgrywać rolę wspierającą.

„Circular Economy’ – Gospodarka Efektywnego Wykorzystania Zasobów

Nasze gospodarki oparte są na tzw. modelu liniowym, który zakłada, że zasobów jest dużo, są dostępne i tanie. Jak wiemy, system ten nie jest do końca zrównoważony, a odpowiedzią może być ‚circular economy’ czyli tzw. gospodarka obiegowa, a więc taka, która oparta jest na efektywnym wykorzystaniu zasobów. Korzystanie z zasobów w sposób bardziej efektywny jest nie tylko koniecznością, ale także może przynieść znaczący wzrost gospodarczy, co z kolei przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Dlatego właśnie Komisja Europejska przygotowała strategię dotyczącą tego modelu gospodarczego. Strategia obejmuje szereg sektorów, w tym gospodarkę odpadów, nawozów sztucznych, surowców czy budownictwa i jest jedną z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej w 2015 roku.
Surowce odnawialne mają ogromne znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej. Materiały pozyskiwane z odpadów są niezbędne do zapewnienia stabilnych dostaw surowców na przykład dla przemysłu.

Nasza strategia pokazuje modele ponownego wykorzystania cennych materiałów, co ma wpływ na zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wydobycia i przetwarzania.

Energia

Nasza gospodarka ciągle potrzebuje dostaw energii. Jednak niestety niedługo w znacznej mierze podaż na energię w Unii Europejskiej przewyższy popyt, a pamiętajmy, że wiele z naszych źródeł pozyskania energii jest nieodnawialna.

Dążenie do tego, aby energia była bardziej bezpieczna, niedroga i zrównoważona jest głównym celem strategii Unii Energetycznej przyjętej latem 2015. Unia Energetyczna to kolejny flagowy pomysł Komisji Europejskiej, który powstał w celu nie tylko zwiększenia konkurencyjności w UE, ale przede wszystkim na rzecz utworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku energii, a także stworzenia możliwości rynkowych dla nowych technologii. Bezpieczeństwo dostaw, podniesienie efektywności energetycznej, konkurencyjność, innowacyjność, badania i rozwój czy lepsze wykorzystanie energii to tylko kilka obszarów, które obejmuje.

Usuwanie barier

Niestety ciągle jeszcze wiele rozwiązań, które proponujemy jest często ograniczana przez istniejące bariery na wspólnym unijnym rynku. Staramy się na bieżąco reagować na wszelkie sygnały dotyczące na przykład dyskryminacji podmiotów gospodarczych czy produktów ze względy na kraj pochodzenia. Unia Europejska dysponuje tutaj szeregiem instrumentów prawnych, które pozwalają reagować zdecydowanie w przypadku takich sytuacji.

Nie może być tak, że państwa członkowskie z jednej strony zgadzają się w procesie legislacyjnym na przyjmowanie pewnych rozwiązań, a następnie nie przestrzegają zasad, które same ustanowiły. Jest to także sygnał, że być może wspólny unijny rynek potrzebuje nowej definicji, nowych instrumentów i nowych inicjatyw. Nie możemy zapomnieć, że tylko pełne wykorzystanie potencjału wspólnego rynku, którego obszar zamieszkuje ponad 500 milionów obywateli pomoże nie tylko w przywróceniu na całym obszarze Wspólnoty stałego wzrostu gospodarczego, ale również podniesie konkurencyjność w stosunku do takich gospodarek jak Chiny, Japonia czy Indie.

Cele i nowe założenia dotyczące funkcjonowania wspólnego rynku zostały nakreślone w Strategii Jednolitego Rynku, którą przedstawimy jeszcze w październiku tego roku. Strategia będzie zawierać konkretne pomysły, które wpłyną na ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej, pomogą przedsiębiorstwom wykorzystać możliwości, jakie daje globalna gospodarka. Pomysły te dotyczą także propozycji uproszczenia przepisów dotyczących na przykład rejestracji firm w innych, niż kraj pochodzenia, państwach Unii Europejskiej czy wreszcie ukierunkowane będą na nowopowstające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konkluzje

Zrównoważony rozwój w Europie zależy od wielu czynników gospodarczych i społecznych, od kombinacji wielu elementów, które razem przyczyniają się do zwiększenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności czy lepszego i bardziej efektywnego gospodarowania energią i zasobami. Musimy zdawać sobie sprawę, że Unia Europejska posiada wciąż wielki potencjał nie tylko w kontekście kulturowym czy społecznym, ale także gospodarczym, czego najlepszym dowodem jest funkcjonowanie wspólnego unijnego rynku opierającego się na kapitale ponad 500 milionów odbiorców. Komisja Europejska aktywnie stara się reagować na wyzwania współczesnego świata i proponować nowe rozwiązania. Nasze ostatnie inicjatywy takie jak Unia Energetyczna, Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego czy Strategia Rynku Wewnętrznego pokazują jak wiele mamy jeszcze do zrobienia, ale są także dowodem na to, że tylko razem, zjednoczeni w naszej różnorodności, możemy śmiało konkurować z największymi światowymi gospodarkami jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, dobrobyt i rozwój naszym obywatelom.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR to Zmiana opublikowanej 20.10.2015