The Principles for Responsible Management Education have the capacity to take the case for universal values and business into classrooms on every continent – Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon od samego początku swojej kadencji podkreśla, że bez edukacji świat nie ma przyszłości. Właśnie dlatego dla United Nations Global Compact kluczowa jest współpraca pomiędzy nauką i biznesem ale jeszcze ważniejsza jest edukacja kadry zarządzającej w oparciu o najwyższe standardy etyki w biznesie.

Biznes tworzą ludzie i tylko ludzie mogą poprzez swoje działania sprawiać, że będzie on działał w sposób zrównoważony. O ludzi tworzących biznes trzeba dbać, także poprzez jak najwyższe standardy kształcenia menadżerów, co pozwala na praktyczne wdrożenie w biznesie zasad zrównoważonego rozwoju i takie działania biznesu które są etyczne, wolne od korupcji i wyzysku i wreszcie przyjazne dla środowiska.

UN Global Compact od samego początku pracował z sektorem nauki aby wypracować standardy edukacyjne, które pozwolą na optymalne kształcenie menadżerów. Przełom nastąpił w 2007 roku podczas szczytu UN Global Compact w Genewie. Została wtedy uruchomiona inicjatywa PRME. 60 dziekanów reprezentujących najbardziej znaczące szkoły biznesu na świecie wraz z UN Global Compact powołało do życia globalny program PRME na rzecz odpowiedzialnego kształcenia menadżerów. Inicjatywa za swój cel przyjęła wspieranie rozwoju i inspirowanie odpowiedzialnego kształcenia przyszłej kadry menadżerów na całym świecie w oparciu o sześć zasad, inspirowanych 10 Zasadami UN Global Compact. Celem PRME jest stworzenie mechanizmu ciągłego doskonalenia i dostosowywania edukacji w dziedzinie biznesu, tak by przyszli liderzy umieli sprostać wciąż zmieniającym się wyzwaniom XXI wieku.

Pomysł powołania do życia programu o globalnym zasięgu w dziedzinie wyższej edukacji związany był ściśle z rekomendacjami UN Global Compact. Koncepcja została oficjalnie zaprezentowana w czasie międzynarodowego forum „Business as an Agent of World Benefit” w 2006 roku. Wtedy też została przedstawiona i przedyskutowana koncepcja oparcia Programu PRME na 6 zasadach.

Pierwszą zasadą a zarazem celem inicjatywy jest kształcenie studentów na przyszłych liderów, mogących odpowiedzialnie sprostać wyzwaniom XXI wieku, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i etyki. W nawiązaniu do powyższej zasady nauczyciele akademiccy zobowiązali się do włączenia koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu do programów nauczania, jako zagadnienia horyzontalnego.

Następnie zdefiniowane zostały metody, jakimi obrane cele będą realizowane – standardy, programy, materiały dydaktyczne, odpowiednie środowisko akademickie. Za niezwykle istotne uznano także metody empiryczne, które pozwalają lepiej przeanalizować i zrozumieć wkład świata biznesu w zrównoważony rozwój.

Nieodłącznym elementem programu stały się bieżące kontakty pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu, liderami i szefami wielkich korporacji, którzy dzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami wzmacniając programy edukacyjne. Ostatnią z zasad PRME i zarazem niezwykle ważną częścią inicjatywy jest dialog pomiędzy środowiskiem akademickim i przedstawicielami rządu, świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz innych środowisk. Ma ona pomagać w szukaniu rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, ale także w zwiększeniu odpowiedzialności za globalny rozwój programu i stałe podwyższanie standardów edukacyjnych.

Od momentu powołania inicjatywy PRME przystąpiło do niej ponad 450 uczelni biznesowych z 80 krajów. W programie uczestniczą tak znaczące ośrodki akademickie jak: University of California Berkeley, (USA), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of St. Gallen (Szwajcaria) czy University Strasbourg (Francja). Wśród polskich uczelni, które przystąpiły do programu wymienić można Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Akademię im. Leona Koźmińskiego.

W czerwcu 2015 roku w Nowym Jorku w związku z 15-leciem powołania UN Global Compact będzie dokonany przegląd wszystkich programów i inicjatyw realizowanych w ramach UN Global Compact. PRME ma być przedstawiona jako jedna z najbardziej znaczących inicjatywy o jednej z największych dynamik rozwoju oraz globalnym zasięgiem. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.unprme.org/

Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Global Compact w Polsce – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ

Artykuł pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR & Edukacja opublikowanej 31.03.2015.