Działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości powodują zmianę w postrzeganiu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców. Wywiad z Panią Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezes PARP.

Jak Pani ocenia świadomość polskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Bożena Lublińska-Kasprzak: Dwa lata temu wśród kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadziliśmy badanie, którego celem było sprawdzenie stopnia znajomości pojęcia „społecznej odpowiedzialności biznesu” oraz działań podejmowanych w tym zakresie. Wyniki badania pokazują, że z pojęciem „społecznej odpowiedzialności biznesu” spotkało się 33,6% przedsiębiorców. Niestety większości z nich brakuje kompleksowej wiedzy na temat tego, jak wykorzystać zarządzanie firmą w sposób społecznie odpowiedzialny do tego, aby poprawić jej pozycję na rynku. Przedsiębiorcy w Polsce wciąż najczęściej utożsamiają CSR z pojedynczymi akcjami dobroczynnymi czy ekologicznymi, które podejmują w celu poprawy wizerunku firmy. Natomiast brakuje im świadomości, że przemyślane włączenie CSR do strategii zarządzania przedsiębiorstwem może przyczynić się do osiągnięcia znacznie ważniejszych korzyści biznesowych np. pozyskania nowych kontrahentów, ustabilizowania pozycji firmy na rynku, zwiększenia efektywności pracy pracowników.

Na ile program „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przyczynił się do zwiększenia wiedzy na temat CSR wśród MŚP?

B.L-K: Pierwszym ważnym działaniem skierowanym do MŚP w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” były trzydniowe cykle spotkań informacyjnych, które odbyły się we wszystkich województwach. Zainteresowanie spotkaniami było wyższe niż pierwotnie szacowaliśmy – planowaliśmy, że w spotkaniach udział weźmie 480 przedstawicieli MŚP, podczas gdy ostatecznie uczestników było blisko 600. W części województw grupy były nawet dwukrotnie liczniejsze niż planowaliśmy. W ankietach 98% uczestników potwierdziło, że spotkanie informacyjne spełniło ich oczekiwania. Ponadto odnotowaliśmy wzrost wiedzy w zakresie CSR u 94% uczestników spotkań.

Drugim, największym w projekcie, działaniem dla MŚP jest konkurs, w ramach którego można pozyskać dotację na wdrożenie CSR. Konkurs PARP jest pierwszym w Polsce programem, w ramach którego MŚP mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów mających na celu wprowadzenie koncepcji CSR do działalności firmy. Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w 2013 r., drugi nabór – na początku 2014 r. Łącznie w obu naborach otrzymaliśmy ponad 400 wniosków o udzielenie wsparcia. Dotacje na wdrożenie CSR uzyskało 150 przedsiębiorców. Łączna wartość wsparcia udzielonego przez PARP w ramach dwóch pierwszych naborów wniosków wynosi ponad 11,3 mln zł. Dodatkowo na przełomie 2015 i 2016 r. planujemy ogłoszenie kolejnego, trzeciego naboru wniosków dla przedsiębiorców z 5 województw, w których odnotowaliśmy najniższą świadomość w zakresie CSR. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, łódzkie i świętokrzyskie. W ramach III naboru wniosków przedsiębiorcy będą mogli pozyskać kolejne 2 mln zł na wdrożenie CSR.

Jakie działania zamierza podjąć PARP w celu przekonania przedsiębiorców z sektora MŚP, że budowa strategii opartej na społecznej odpowiedzialności biznesu jest opłacalna i korzystna?

B.L-K:Ze zleconego przez nas badania wynika, że 60% badanych przedsiębiorców widzi korzyści z wdrożenia CSR dla funkcjonowania ich biznesu. Najczęściej wskazywaną korzyścią jest poprawa wizerunku firmy, ale badani dostrzegają też wymierne korzyści finansowe. Zdaniem 45% przedsiębiorców stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu spowodowało podniesienie poziomu przychodów, a 21% respondentów zaobserwowało dodatkowe oszczędności. 18% badanych firm uważa, że wdrożenie norm CSR pomogło im w ustabilizowaniu sytuacji firmy i osiągnięciu przewidywalności biznesowej. Koncepcję postrzegania CSR jako strategii zarządzania przedsiębiorstwem promujemy od początku realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Korzyści takiego podejścia prezentowane były podczas wspomnianych spotkań informacyjnych. Do strategicznego podejścia do CSR zachęca również organizowany przez PARP konkurs, jedną z zasad którego jest, że jeśli firma ubiegająca się o dotację nie posiada strategii CSR, to powinna taką strategię stworzyć w ramach złożonego projektu.

Jak zmienia się polska rzeczywistość prowadzenia działalności gospodarczej dzięki upowszechnianiu wiedzy z zakresu CSR?

B.L-K: Promocja CSR przynosi dwojakie korzyści. Po pierwsze – przedsiębiorcy starają się ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne, dbają o kwestie istotne dla pracowników i społeczności lokalnej, prowadzą biznes w sposób etyczny. Stają się pożądanym pracodawcą, kontrahentem, producentem. Z drugiej strony nie mniej istotne jest podnoszenie świadomości na temat CSR wśród społeczeństwa. Po stronie społeczeństwa można bowiem zauważyć pewien brak zaufania do biznesu. W szczególności istnieje tendencja do oceniania, że przedsiębiorcy podejmują działania z zakresu CSR w celu osiągnięcia korzyści własnych, nie zaś dla dobra ogółu. CSR zbliża, łączy interesy przedsiębiorcy i społeczeństwa i umożliwia ich wzajemne zrozumienie i respektowanie. I w tym kierunku powinny zachodzić zmiany.

Wywiad pochodzi z publikacji CSR.Biznes Społeczeństwo Środowisko – CSR to Zmiana opublikowanej 20.10.2015